2017 YILI TURİZM AMAÇLI SU ALTI SPORTİF FAALİYET İÇİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
1 - Başvuru dilekçesi: Turizm işletmesi belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.
 
2 - Teminat: Deniz turizmi aracı işletmelerinin, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 50 nci maddesi uyarınca, müşterilerine sunacakları hizmetler ve faaliyetleri nedeniyle yapacakları işlemlerden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere miktarı Bakanlıkça tespit edilen miktarda Bakanlık emrine yatırılan kati ve süresiz banka teminatı mektubunu veya Merkez Bankası Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına para bloke edildiğine dair bloke makbuzu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne vermek zorundadır.
 
3 - Sigorta poliçesi: Deniz turizmi araçları işletmelerinin, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi uyarınca belgelerinde belirtilen deniz turizmi araçlarının mürettebatına, ziyaretçilerine ve üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur. Kasko sigortası bu hükümleri kapsıyorsa başka sigorta belgesi aranmaz.
 
4 - Sportif faaliyette görevlendirilecek personellere ait işveren mali mesuliyet sigortasının poliçe aslı veya onaylanmış örneği.
 
5 - Kayıt ve tescil belgesi: İşletme belgesi kapsamında çalıştırılacak deniz turizmi aracına ilişkin, UDHB (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) bağlı ilgili Liman Başkanlığından alacakları gemi sicil tasdiknamesi veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi onaylı suretleri istenir.
 
6 - Kira sözleşmesi aslı veya onaylı sureti: Kiralık deniz turizmi araçları için araç sahibi ve şirket yetkilisi arasında en az faaliyetin yapılacağı o yılsonunu kapsayacak şekilde yapılır.
 
7 - Denize elverişlilik belgesi: Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen denize elverişlilik belgesi aslı veya onaylı sureti istenir.
 
8 - Gümrük giriş beyannamesi: Deniz turizmi aracının ithal edilmesi halinde, ilgili Gümrük Müdürlüğünce düzenlenecek onaylı gümrük giriş beyannamesi istenir.
 
9 - İmza sirküleri: Belge başvurusunun şirket veya adi ortaklık adına yapılması durumunda bu sirkülerin noter tarafından düzenlenmesi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ile temsil yetkisinin sınırlarını içerir.
 
10 - Deniz Turizm aracı şirkete ait ise yetkilinin yetkilendirme yazısı.
 
11 - Personel ehliyeti: Sportif faaliyette görevlendirilen personellerin görevine ilişkin haiz olduğuna dair sahip olduğu ehliyetin veya belgenin aslı ya da onaylı sureti.
 
12 - Kaptan belgesi: Denizcilik Müsteşarlığınca verilen Gemi adamları belgesine haiz personeli kaptan olarak atama dilekçesi ve kimlik belge örneği,
 
13 - Federasyon Dalış Merkezi yetki belgesinin onaylı sureti.
 
14 - Belge Bedelleri yatırıldığına ilişkin dekont asılları: Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin ilgili hesaba yatırıldığına dair dekont ile Valilikçe istenen bedelin ilgili hesaba yatırıldığına dair dekontlar. Bu dekontlarda başvuruda bulunan işletmenin adı, ne amaçla (su altı faaliyeti belge bedeli olarak) yatırıldığına ilişkin açıklamalar belirtilir. 
 
15 - Vergi Levhası aslı veya onaylı sureti: Adi ortaklıklarda tüm ortakların vergi levhası ayrı ayrı istenir.
 
16 - Oda Kayıt Belgesi onaylı sureti (Deniz Ticaret Odası sicil kayıt belgesi veya Esnaf odası sicil kayıt belgesi asıl/ onaylı nüshaları )
 
17 - Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti: Talebin şirket veya adi ortak adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi istenir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde faaliyet konuları arasında deniz turizmi işletmeciliği ibaresinin bulunması şarttır.
 
18 - Muvafakatname: Ortaklardan birinin veya bir kaçının adına yatırımcı ve işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen belge sureti istenir.
 
19 - Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığıyla verilen yetkilendirme yazısı istenir.
 
20 - Faaliyette çalışacak personellere ilişkin diğer belgeler: SGK işe giriş bildirgesi(işveren işletme ve çalışan personel tarafından imzalanması şarttır), nüfus cüzdanı onaylı örneği ve adli sicil kaydı, işyeri kodunun da yer aldığı çalıştırılacak personelin ve görevlerini beyan eden işletme tarafından onaylı liste.
 
21 - İşletme sözleşmesi:  Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyet işletmecisinin tesis işletmesi ile farklı olması durumunda, tesis işletmesi ile seyahat acentesi veya deniz turizm aracı işletmesi arasında yapılan sözleşmenin aslı veya onaylı sureti.
 
22 - Faaliyette kullanılacak malzeme-araçlara ilişkin diğer belgeler: Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu asgari malzeme- araçların işletme tarafından onaylı listesi ve bunlara ilişkin ilgili mevzuata uygun kullanım, test ve bakım belgelerinin aslı veya onaylı sureti.
 
23 - Tüp dolum hizmetinin kendine ait kompresörle işletmeci tarafından yapıldığına dair belge veya tüp dolum hizmetini dışarıdan aldığına dair sözleşme.
 
24 - İşletmenin iletişim bilgilerinin belgesi: işlemenin adı soyadı, telefon, faks, cep telefon numarası, e- posta adresi bilgilerinin yer aldığı işletme tarafından imzalanmış belge ile Mernis ya da resmiyete dayalı yerleşim yeri belgesi onaylı nüsha.
 
25 - Faaliyetle ilgili dikkat edilecek noktaları tanımlayan karşılıklı sorumlulukları belirleyen müşteri sözleşmesi örneği,
 
26 - Su altı faaliyeti olarak dalış yapılacak dalış noktalarının kroki belgesi.
 
27 - Bağlı bulunulan Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğü’nden alınan kira ve ecrimisil borcu olmadığına ilişkin belge aslı.
 
28 - Aydın İli Turizm Amaçlı Su Üstü ve Su Altı Sportif Faaliyetler Yönergesi’nin 2.Bölüm, A) maddesinin 8’inci alt maddesinde yer alan “Su üstü ve su altı sportif faaliyet alanlarından; Malmüdürlüğü tarafından ilgili mevzuatta yer alan yerel yönetim veya birlik tarafından kiralanması yerel yönetim veya birlik tarafından kiralama/ihale yoluna gidilerek tahsis edilmesi sonucuna göre hareket edilir.” hükmü gereğince; Kuşadası ilçesinde plajların Maliye Bakanlığı’nca Bakanlık Makamının 28/02/2017 tarihli ve 6410 sayılı Olurları ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına 10 (on) yıl süreyle kiralanması uygun görüldüğünden Kuşadası’nda turizm amaçlı su altı sportif faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyette bulunmak istedikleri parkur alanını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığından kiraladıklarına ya da kullanım hakkını aldıklarına ya da kullandıkları yerin Aydın Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ile bir ilişkisinin bulunmadığına ilişkin söz konusu kurumdan yazı getirmeleri gerekmektedir.
 
2.000 TL Teminat Bedeli için; Ne Amaçla Yatırıldığı Belirtilerek (Parkur ve İşletmeci adı) Ziraat Bankası Kurumsal İşlemlerden T.C. Merkez Bankası 90.001 hesabına 2.000 TL Tutarında Bloke Makbuzu veya TR370000100100000350121007 IBAN’a Havale Dekontu veya 2.000 TL tutarında Teminat Mektubu.
 
*  500 TL Belge Bedeli İçin; Ne Amaçla Yatırıldığı Belirtilerek (parkur adı) Ziraat Bankası Kurumsal İşlemlerden Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü 60.00.01 Nolu Hesaba Yatırıldığına Dair Dekont.